Smooth Operator PLUS: Polymer80 PF940v2 80% C3 Custom Stippled Full Size Frame Kit (#C3-PF940V2-20193010)